Daglig leders uttalelser i VG-intervju

Postet av Bergen Rideklubb den 21. Des 2020

Styret i Bergen Rideklubb (BRK) tar sterk avstand fra uttalelser og holdninger som kommer frem i et intervju VG har hatt med klubbens daglige leder/hovedtrener (20.12.2020). Disse er ikke forenlige med de grunnverdier som BRK står for, og den kurs vi styrer etter for å skape et trygt, respektfullt og inkluderende miljø i klubben vår. 

Styret forstår de reaksjonene som disse uttalelsene utløser i og utenfor klubben. Vi vil på vegne av BRK beklage at slike ytringer og holdninger fremføres under klubbens paraply, og dermed skaper uklarhet om hva vi som idrettsklubb står for.

Selv om daglig leder presiserer at dette er hans personlige meninger, ble styret ikke orientert om intervjuet før det fant sted. I kraft av sitt virke som respektert fagperson og ledende ansatt i BRK, har daglig leder en ufravikelig plikt til å ivareta klubbens interesser og omdømme. Styret anser at denne plikten ble ikke ivaretatt i VG-intervjuet.

Styret har i går og i dag fått spørsmål fra flere hold om disse uttalelsene får noen praktiske konsekvenser for daglig leders ansettelsesforhold i BRK. Det er en intern personalvurdering som uansett ikke skal foretas i offentligheten, ei heller under tidspress fra media. Som arbeidsgiver har klubben også en plikt til å ivareta alle våre ansatte.

Den kombinerte stillingen som daglig leder og hovedtrener har vært et prøveprosjekt, som løper fra 4. april til 31. desember i år. Det er kontraktsfestet at ordningen skal evalueres av arbeidsgiver og arbeidstager ved årets slutt. Denne evalueringsprosessen er allerede igangsatt, og vil bli sluttført de kommende ukene.

Styret vil presisere at vi fortsatt har tillit til hans brede fagkunnskap og akkumulerte erfaring innen ryttersporten. Han har gjennom sitt arbeid for klubben bidratt til stor sportslig fremgang for klubbens ryttere de siste årene, og har vært pådriver for entusiasme, samhold, miljø og rekruttering til klubben.

Det skal imidlertid aldri etterlates tvil om at BRK som klubb tar avstand fra - og har nulltoleranse mot - seksuelle overgrep, mobbing og trakassering. Styret tar like tydelig avstand fra ytringer som kan tolkes som forsvar for - eller bagatellisering av - alvorlige, straffbare handlinger, uansett om det er i eller utenfor idretten.

 

Bergen, 21. desember 2020

Styret
Uttalelse fra styret i Bergen Rideklubb

Postet av Bergen Rideklubb den 19. Des 2020

De kommende dagene publiserer VG én eller flere artikler om dommen fra 2016 mot en tidligere trener i Bergen Rideklubb. Avisen har stilt en rekke, kritiske spørsmål til styret, ansatte og medlemmer/tidligere medlemmer i klubben, om ulike relasjoner og samarbeid med den tidligere treneren fra perioden etter at han hadde sonet sin dom, og frem til i dag.

 

For styret har dette vært en krevende sak å håndtere, med kompliserte, sammensatte spørsmål. Vi har måttet balansere hensynet til klubbens omdømme, våre medlemmer/familie, ansatte, sponsorer og samarbeidspartnere.

 

Vi vet at NRYF nå har besluttet å nedsette et utvalg som skal utarbeide kjøreregler og retningslinjer for utøvere, trenere, arrangører og klubber, som fokuserer på hvordan idretten skal og bør forholde seg til utestengte og/eller domfelte utøvere og tillitspersoner. Det er et arbeid som BRK ønsker velkommen, og ønsker å delta aktivt i. 

 

Grunnmuren i dette vil alltid være en nulltoleranse for seksuelle overgrep, trakassering og mobbing.

 

Her er uttalelsen fra styret i Bergen Rideklubb:

 

I kjølvannet av VGs fokus på seksuelle overgrep i idretten, og konkret nå blant annet på dommen fra 2016 mot en tidligere trener i Bergen Rideklubb (BRK), har styret følgende uttalelser i sakens anledning:

 

VG har gjennom en artikkelserie satt fokus på seksuelle overgrep og trakassering innenfor norsk idrett. I en slik kontekst er det naturlig at gamle saker gis ny aktualitet. Vi anerkjenner at VG nå stiller spørsmålstegn ved BRKs formelle og uformelle relasjoner til en tidligere trener klubben, som i 2016 ble dømt - og senere ekskludert fra idretten - for å ha skaffet seg seksuell omgang ved misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold. Forholdene skjedde i perioden 2002-2008.

 

VG  har gitt problematikken ny, viktig aktualitet gjennom å sette temaet på dagsorden denne høsten, og har gitt oss som klubb en kraftig påminnelse om at vi ikke har vært gode nok, og tydelige nok, i deler av vår håndtering i etterkant av dommen fra 2016. 

 

Ingen formelle roller i klubben

Etter at den aktuelle treneren i 2015 ble anmeldt, og året etter dømt, har han ikke hatt noen rolle eller verv i BRK. Han har nå sonet ferdig sin dom, og kan fritt drive næringsvirksomhet, samtidig som han må forholde seg til betingelsene for idrettens utestengelse.

 

Artikkelserien i VG belyser imidlertid med tydelighet at det fortsatt er uavklart hvordan idrettsbevegelsen formelt bør forholde seg til tidligere straffedømte og/eller utestengte tillitspersoner som har sonet sin straff. Styret ser derfor frem til de avklaringer og retningslinjer som vil komme fra Norges Rytterforbund (og eventuelt Norges Idrettsforbund) overfor utøvere, trenere, arrangører og klubber. Klubben ønsker sterkt å engasjere seg i dette arbeidet, og vi støtter helt og fullt opp om alt arbeid og tiltak som NRYF og NIF iverketter for å forebygge og avdekke overgrep og trakassering i idretten.

 

Dagens styre

Det er i denne saken viktig å poengtere at ingen av dagens styremedlemmer i BRK hadde styreverv i klubben på det tidspunkt vedkommende trener ble dømt for forholdene. Styret kan følgelig ikke synse eller uttale seg om en påstått ukultur i ryttermiljøet, som ligger mange år tilbake i tid. Vi anser at dagen ryttersport er bygget på meget sunne holdninger og verdier, som skaper et gjennomgående trygt miljø for sporten og klubben vår.

 

Vi beklager

Styret vil på vegne av BRK beklage overfor den fornærmede kvinnen, som står frem i VG med sin historie, og som opplevde at klubben burde ha gjort mer for å ivareta henne etter at saken ble anmeldt, og mannen senere domfelt i 2016. Slik skal det ikke være, og en slik tilbakemelding gir rom for selvransakelse. Dagens styre ble valgt etter at denne dommen falt, og det faktum at den fornærmede ikke har vært medlem av BRK etter 2009, gjør det vanskelig for styret å ta stilling til VGs påstand om at «klubben og miljøet rundt klubben tok overgriperens parti etter dommen». Det nåværende styret vet ikke om tidligere klubbstyre mottok slike signaler, og har ingen formening om hvordan en slik henvendelse kunne ha vært fanget opp og håndtert bedre av klubbens daværende, styrende organ. Vi vil likevel beklage på vegne av klubben overfor kvinnen. Det er trist at hun har opplevd vår klubb som lite inkluderende.

 

Klubb vs enkeltmedlemmers frihet

Det finnes mye god klokskap i etterpåklokskap. I ettertid innser styret at vi som klubb burde ha vært enda tydeligere - «på vår vakt» - til i formell klubbregi å markere kontinuerlig og tydelig avstand til en tillitsperson og tidligere ansatt, som er straffedømt og utestengt for å utnytte sin posisjon som trenerVedkommende er likevel i sin frie rett, etter ferdig sonet dom, til å drive næringsvirksomhet, oppsøke konkurranser som tilskuer, og snakke med kjente og ukjente. Klubben må også begrense sitt handlingsrom til aktiviteter som skjer i klubbens regi.

 

Selv om denne personen nå driver sin lovlige, private hestevirksomhet og tilbyr treningsfasiliteter i Danmark, og dette ligger langt utenfor klubbens domene, erkjenner vi likevel at vi jevnlig kunne ha korrigert vårt eget synsfelt og vurderinger på en strammere måte, og vært enda tydeligere. VG er derfor i sin fulle rett til å sette fokus på nyere koblinger til vår klubb. Vi erkjenner at noe av dette var - og kan oppfattes som - upassende og uheldig, sett i lys av dommen.

 

Det betyr ikke at vi ikke kan lære av, og rette opp i, våre feilvurderinger.

 

Ingen sponsoravtale

Det medfører imidlertid ikke riktighet – slik VG påstår - at BRK har inngått en sponsoravtale med mannens selskap. Det korrekte er at bedriften han representerer ved én anledning – sommeren 2020 – betalte et engangsbeløp på 30.000 kroner + mva. for titteleksponering i en av konkurranseklassene under Bergen Horseshow. Altså en ren eksponeringsavtale, med begrenset varighet, betingelser og gjenytelser. I likhet med andre, tilsvarende samarbeidspartnere for konkurransen, var en del av denne eksponeringen også oppføring av et reklameskilt i ridehallen. 

 

Igjen, og sett i ettertid: Dette var en lite tillitvekkende vurdering fra vår side, som vi beklager, og som burde vært unngått. Denne skiltprofileringen har opphørt, skiltet er fjernet, og beløpet vil tilbakebetales i sin helhet. Det vil ikke for BRK være aktuelt å eventuelt gjøre tilsvarende avtale igjen. 

 

Rideleir i privat regi

Når det gjelder rideleiren i 2019, som ble avholdt på anlegget der mannen nå jobber, så var dette en sommerleir i privat regi. Leiren ble arrangert/fasilitert av en trener som på dette tidspunktet ikke var fast ansatt i BRK. Han jobbet frilans for flere klubber og staller, og leide anlegget i Danmark for sin private treningsleir. Det var kun ett av klubbens medlemmer med foreldre som deltok på dette oppholdet. I ettertid er det lett å innse at klubben kunne ha vært enda tydeligere – etter at vi ble oppmerksomme på tiltaket - på å informere klubben om forbundets daværende holdninger og retningslinjerMen dette var altså et privat sommerinitiativ, utenfor klubbens offisielle treningstilbud. Leiren ble heller ikke promotert gjennom klubbens offisielle kanaler.

 

Nulltoleranse

Det skal, og vil alltid være, nulltoleranse for å bruke idrettens som arena for straffbare handlinger. På generelt grunnlag skal det imidlertid også være rom for å gi mennesker som har sonet sin straff en ny sjanse. Men når medlemmer eller ansatte – tidligere eller nåværende – ikke føler seg tilstrekkelig ivaretatt av vårt fellesskap, må vi ta dette på største alvor, og lære av erfaringene.

 

En trygg arena

Bergen Rideklubb skal være en trygge arena for medlemmene, trenerne og ansatte - og en foregangsklubb for andre. 

 

Styret innser og beklager at vi gjennom deler av vår håndtering – eller mangel på sådan - har sendt det mange vil oppfatte som ufølsomme eller upresise signaler til våre medlemmer, ansatte, sponsorer og støttespillere. Vi håper denne redegjørelsen viser en genuin vilje til å lære av gamle og nyere feilvurderinger.

 

Bergen 18.12.2020

 

Styret

 

 
D-sprang med vintercup og klubbmesterskap BRK

Postet av Bergen Rideklubb den 3. Des 2020

Bergen Rideklubb arrangerer D-sprang med vintercup og klubbmesterskap lørdag 12. desember.

Vi er teststevne for det nye systemet www.nryfstevne.no som erstatter Horsepro.

Påmelding til stevnet kan gjøres her: Rytter | Calendar (nryfstevne.no) 

Dersom noen har problemer med på melding  så kan dere ringe Siri på 908 68300.

Vi ber alle foreta påmelding via nryfstevne.no
Trening Amund uke 51

Postet av Bergen Rideklubb den 9. Nov 2020

     uke 51.xlsx    Dette er siste treningsuke før jul
D-sprang 7.- 8. november

Postet av Bergen Rideklubb den 15. Okt 2020

   


Bergen Rideklubb arrangerer D-stevne i sprang 7. og 8. november. Dette er første kvalifisering i vintercup 2020/2021..

Husk å gi beskjed hvilken cup du skal delta i før start i klassen

Stevneinvitajson:https://www.horsepro.no/index.php?r=show/event/event&eventId=24405

Informasjon om stevnet finner du her: https://app.equipe.com/meetings/33030/people/12/starts

Stevnestart er kl. 10:00 begge dager

Endring:

Banebygger er Christian Hoff
D-sprang

Postet av Bergen Rideklubb den 22. Sep 2020

Bergen Rideklubb arrangerer Horze Cup i sprang 10. og 11. oktober.


Stevneinvitasjonen finner du her: https://www.horsepro.no/index.php?r=show/event/event&eventId=24403 

Påmeldingsfrist er onsdag 7. oktober kl. 18:00
GRØNT KORT- HOVEDKURS OG RIDEDEL

Postet av Bergen Rideklubb den 19. Sep 2020

         

Dato: Søndag 18.oktober 2020 

Tid: Hovedkurs kl 10-12. 

Ridedel fra kl 12:30 (med forbehold om endringer). 

Sted: Bergen Rideklubb

Pris: Ridedel kr 400,- for medlemmer av BRGN. Kr 600,- for ikke medlemmer (medlemmer av Bergen Rideklubb har førsterett på kursplass). 

Pris: Hovedkurs kr 200,- 

Påmelding og betaling via Min Idrett – Idrettskurs. 

Kursholder: Hege Røed 

Pensumboken er blitt digital – Kr 149,-: 

https://www.fagbokforlaget.no/P%C3%A5-vei-inn-i-ryttersporten,-d-bok/I9788245033786 

Alle må ha gjennomført Grønt Kort digitale forkurs før Hovedkurset. 

https://ekurs.nif.no/course/index.php?categoryid=80 

Det må følge med en ansvarlig person pr deltager som er under 18 år under hele kurset. Ta med egen lunch. Alle kursdeltagere må kunne Ryttertestprogrammet RLC2. Programmet finner du på rytter.no – dressurprogram. Det må i tillegg sendes en mail med navn og tlfnr på ansvarlig person pga eventuelt smittesporing vedr Covid 19. Mail: post@bergen-rideklubb.no 

Påmeldingsfrist: 11.oktober 2020 Vel møtt – hilsen Bergen Rideklubb 

BERGEN HORSE SHOW 2020

Postet av Bergen Rideklubb den 3. Jun 2020

     Bergen Horse Show arrangeres 16. - 19. juli.

Stevneinvitasjon finner du her: https://www.horsepro.no/index.php?r=show/event/event&eventId=22990

Data fra stevnet er lastet over i Equipe og all informasjon vil bli lagt inn der.  Påmeldinger/endringer sendes til stevnebrk@gmail.com

Link til Equipe: https://online.equipe.com/en/competitions/36337 - her finner du start- og resultatlister

Banetrening 30. og 31. mai

Postet av Bergen Rideklubb den 26. Mai 2020

     

Banetrening 30. og 31 mai

Pris kr. 150 pr høyde.  Betaling skjer på Vipps til Siri på 908 68300 ved påmelding.   Merk innbetaling med navn på rytter. 

Påmelding på epost post@bergen-rideklubb.no innen torsdag 28. mai kl. 18.  – ingen påmelding etter dette tidspunkt.

Påmelding skal inneholde navn på hest og rytter samt hvilken høyde man ønsker å delta på.  Det opprettes en Facebookgruppe om arrangementet.  Her vil nødvendig informasjon bli lagt ut i løpet av dagen (for eksempel forsinkelser etc.).  Navn på trener sendes med påmelding

 • Deltakerlister på banetrening blir satt opp med klokkeslett
 • Banegjennomgang gjennomføres før start, husk avstand
 • Det kan være 4 stykker i oppvarming om gangen samt 4 stykker i ridehallen.  Sjekk tidspunkt for når du skal ri slik at du ikke går ned for tidlig. Sti fra ponnivolte skal benyttes når man går ned til banetrening, avskritting skjer på tur til vannet eller til enden.  Ingen gjennomgang via oppvarmingsbane eller ridehall.  Tilreisende parkerer ute på ponnivolten oppe.        Ingen hengere eller hestetransporter skal ned til senteret.
 • Trener være i banen og på avridning.
 • Ingen adgang for publikum med unntak av foresatte.  Disse må fordele seg rundt banen med minimum 1 meters avstand
 • Antibac og håndvask tilgjengelig


 

Minneord Sverre Valeur

Postet av Bergen Rideklubb den 19. Mai 2020

Det var med sorg vi fikk meldingen om at Sverre Valeur var gått fra oss.

Den store bamsen har krøpet i hi for godt. Men samtidig har det dukket opp mange gode gamle minner, som vekker både smil og latter.

For oss som vokste opp i ridemiljøet på 70 – 80 tallet, var Sverre en sentral, sosial og viktig brikke til sporten og dens utvikling. Sverre var et fyrverkeri av ideer og med store ambisjoner. Det skjedde noe når han involverte seg, og det skjedde fort.

Ridningen var en stor lidenskap for ham, og han dro oss med på turer, stevner og kurser overalt. Gitaren kom fort fram og han gav oss mange uforglemmelige stunder. Sverre var aktiv på de fleste ridesentrene i Bergen i sin ungdom. På slutten av 70 – tallet etablerte de seg på Bergen rideklubbs anlegg på Flesland. Sverre, pappa Joppe og lillebror Jan gikk i spissen og fikk satt opp ny ridehall, stor utebane og nye staller. Det ble arrangert NM i dressur, og Bergen Horseshow kom i gang igjen.Bergen rideklubb ble en sentral klubb i Norsk sammenheng, både som arrangør og med aktive rytter på nasjonalt plan.

Sverre hadde mange interesser utover ridningen. Han skaffet seg tidlig vannscooter og ikke bare til seg selv, nei til hele gjengen selvfølgelig. Han inviterte oss i teateret, han hadde selvfølgelig bestilt en hel forestilling til sine venner og bekjente. Senere ble seiling hans store lidenskap, og han seilte de fleste regattaer som kunne seiles. Han ble også en sentral person i dette miljøet.

Som sagt så gikk alt fort rundt Sverre, og det gjorde det også når sykdommen kom. 63 år gammel og alt for tidlig er han borte. Men, han har satt store spor og mange gode minner igjen etter seg hos veldig mange. Takk Sverre, du kommer til å bli nevnt i mange sammenhenger hos mange i overskuelig fremtid.

Begravelsen finner sted onsdag 20.05.

På vegne av 

Bergen Rideklubb

Amund Eide
Registrering av dugnad

Postet av Bergen Rideklubb den 18. Mai 2020

  

Styret i BRK ønsker å få laget en bedre oversikt og registreringordning for dugnadsinnsatsen ved klubben.

Vi er avhengig av dere oppstallører for å vedlikeholde og forbedre anlegget vårt. 

Det er nå utarbeidet et enkelt skjema som vi ber om at alle oppstallører registrerer sine timer på FELLESDUGNAD fortløpende. 

Skjemaet er tilgjengelig i arkivet på hjemmesiden vår under fanen "DUGNAD".

Link til dugnadskjema


Dugnadsregler ved BRK er som følger:

Alle oppstallører må bidra med minimum 40 timer per hest på fellesdugnader iløpet av et år.

I tillegg til dette må hver oppstallør også bidra på minimum 5 stevner som arrangeres i regi av BRK. Stevnedugnad kommer i tillegg til fellesdugnader.

Vedlikehold av egen boks og paddocker regnes ikke som dugnad men er en del av leieavtalen for boksen man disponerer. Boksene skal vaskes ned og eventuelt males minst en gang i året.

Årsmøte 2020 avviklet og nytt styre valgt

Postet av Bergen Rideklubb den 6. Mai 2020


I forrige uke avviklet BRK sitt årsmøte, som i denne unntakssituasjonen måtte kjøres som et digitalt møte.


Den digitale møteformen fungerte bra, og vi fikk behandlet alle de tradisjonelle årsmøtesakene på en ryddig og grei måte.

Noe av det aller viktigste på møtet var valg av nytt styre. 

Det nye styret har følgende sammensetning:


Styreleder:
Ole Seim (gjenvalgt)
Nestleder:
 Christian Hoff (ny)
Styremedlemmer:
 Pia Leganger Johnstad (ny)

Ina Litland (tidligere vara medl)

John Knudsen (fortsetter)

Sofie Østergård (fortsetter)

Malin H. Skjoldal (undomsrep.)
Varamedlemmer:Espen Haukeland (ny)

Rolf Tvedt (tidl. styremedlem)

Helga Simpson Larsen (ny)

Det er min oppfatning at vi har fått et styre som på en god måte sikrer både kontinuitet og fornyelse. Styrets rolle blir en annen enn tidligere, i og med at vi har ansatt Amund Eide som daglig leder. 

Daglig leder vil ha fokus på daglig drift og sportslig satsing, mens styret vil få frigjort kapasitet til å jobbe mer med overordnet økonomi og finansiering, samt forvaltning og utvikling av vårt anlegg.

Jeg vil også få takke avtroppende styremedlemmer for innsatsen og et godt samarbeide gjennom mange år.

Takk til Eva Torsvik, Camilla Hordnes og Ingvild Kvilekval!


Referat fra årsmøtet kommer om kort tid.


Mvh

Ole Seim


Trening Amund uke 19

Postet av Bergen Rideklubb den 4. Mai 2020

    Uke 19.xlsx
Banetreninger

Postet av Bergen Rideklubb den 14. Apr 2020

   

Det er forbund for klubber å arrangere ridestevner før 15. juni men en godkjent koronaaktivitet er banetrening.  Alle som deltar må følge NRYFs koronavettregler.

Vi prøver med banetrening følgende dager:   1. og 2. mai, 16. og 17. mai, 30. og 31. mai  (Ved dårlig vær vil det bli endring på dager).

Pris kr. 150 pr høyde.  Betaling skjer på Vipps til Siri på 908 68300 før start.   Merk innbetaling med navn på rytter.

Påmelding må skje innen torsdag kl. 12 (før treningshelg).   Det vil ikke bli tatt imot etterpåmelding på grunn av tidsskjema.  Påmelding sendes til post@bergen-rideklubb med navn på rytter og hest (gjerne med lisensnummer) samt klassehøyde.  Påmelding til helg 1 er 

 • Deltakerlister på banetrening blir satt opp med klokkeslett
 • Banegjennomgang gjennomføres før start i grupper på 4
 • Det kan være 4 stykker i oppvarming om gangen samt 4 stykker i ridehallen.  Sti fra ponnivolte skal benyttes når man går ned til banetrening, avskritting skjer på tur til vannet eller til enden.  Ingen gjennomgang via oppvarmingsbane eller ridehall.
 • Amund vil være i banen og det vil være en på avridning.
 • Ingen adgang for publikum med unntak av foresatte.  Disse må fordele seg rundt banen med minimum 2 meters avstand
 • Antibac og håndvask tilgjengelig
 • Høyder vil være 60cm til 120 cm (Amund vil gi beskjed dersom andre høyder er nødvendig)Retningslinjer for hestesporten

Postet av Bergen Rideklubb den 3. Apr 2020

   Tekst og illustrasjonsfoto: Rebecca Ballestad-Mender (Hestesport)


 NIFs veileder skal regulere både organisert og egenorganisert fysisk aktivitet. Intensjonen er å hindre smitte, og NIF understreker at deres anbefalinger er et minste sett av retningslinjer som skal følges. Dernest følger særforbundenes retningslinjer, som utfyller de generelle retningslinjene fra NIF.-

Det er viktig at ingen oppfatter disse retningslinjene fra verken NIF eller NRYF som et uttrykk for at det lettes på tiltakene her i Norge. Hensikten med retningslinjene er å oppklare uklarheter rundt hva som er lov og ikke i forbudet mot organisert idrett av 12. mars. Det forbudet gjelder fremdeles, men nå presiseres innholdet av det mer. Forhåpentligvis vil dette sikre økt forståelse og ikke minst en lik praksis landet rundt. Koronapandemien har satt verden i en kritisk situasjon og tiltakene vi har innført her i Norge er svært sterke. Dette må vi innen idretten følge lojalt opp, hver og en må ta sitt ansvar for å hindre smittespredning. Dette hensynet må settes i fremste rekke. I tillegg er det viktig at alle følger retningslinjene med tanke på sportens omdømme fremover, sier generalsekretæren. 

NIF og NRYF's retningslinjer: koronavettregler-1 (1).pdf

Trening med Amund

Postet av Bergen Rideklubb den 3. Apr 2020

      

TIMEOPPSETT:   Lørdag 11. og søndag 12. april.xlsx  oppdatert 10. april kl. 19:20


Det blir trening med Amund følgende dager:

       - Lørdag 4. og søndag 5. april - påmelding fredag (i dag) 3. april innen kl. 20:.  Start kl. 11:00 00 begge dager


- tirsdag 7. og onsdag 8. april - påmelding innen søndag 5. april kl. 18:00 - Start kl. 11:00 begge dager


- lørdag 11. og søndag 12. april - påmelding innen onsdag 8. april kl. 18:00 - Start kl. 11:00 begge dager


Fra uke 16 settes det opp vanlig trening med start kl. 14:00.  Timene avholdes med maks 4 elever på timen.

Det er ikke tillatt å gå på annen time uten at man har fått bekreftelse på at det er i orden.  Epost sendes til post@bergen-rideklubb.no ved endring.


Alle SKAL lese gjennom vedlagte koronavettregler og sørge for at disse overholdes: koronavettregler-1 (1).pdf

Fint om også alle hestepassere informeres
Oppdatert informasjon fra styret vedr Corona

Postet av Bergen Rideklubb den 15. Mar 2020

        

Styret oppfordrer igjen alle til å holde seg oppdatert på siste gjeldende retningslinjer fra myndigheter og fra forbundet når det gjelder Korona virus og forebygging av smitte. Her har alle personer i Norge et enkelt ansvar å følge opp.

Når det gjelder hva vi kan gjøre i stallen vår for å minske smittespredning best mulig er det viktig at alle husker:

Forebyggende smittetiltak:

 • God håndhygiene, vask med såpe og vann er det beste, bruk eventuelt Antibac i tillegg. Dersom ikke såpe er tilgjengelig så bruk Antibac mellom hvert gjøremål.
 • Ikke ta dere opp i ansikt, munn, da dette kan spre smitte via hender (kontaktsmitte)
 • Ikke nys eller host på andre
 • Antall personer i stallen skal begrenses til et minimum. Det er kun de som skal stelle/ri hest som har tilgang til anlegget vårt!
 • Hold avstand til hverandre (minst 1-1,5 meter), både i stall og under riding/leing/tur osv.

 

Besøkende inn/ut:

Ingen hester skal transporteres til eller fra eget anlegg. Vi må sørge for at kun hester/ryttere som tilhører anlegget blir der, slik at vi unngår gjennomtrekk av mennesker (lukkede system). Anlegget er nå åpen kun for egne oppstallører/ryttere.

Hestevelferd må tas hensyn til (tilsyn av veterinær, bortkjøring til klinikk o.l.)

 

 

Aktivitet på anlegget:

 • Kun 5 ryttere får ri samtidig i store ridehall. Rubbhall er øremerket rideskolehester. Bruk utebaner om mulig. Det viktige nå er at ryttere sprer seg, minimum avstand er 1-1,5 meters mellom hverandre.

 

 • Opprett «turnus ordning» i de enkelte stallene slik at det kun er de personer som strengt tatt er nødvendig å ferdes på anlegget vårt. Gjelder de samme regler i stallen som ellers i samfunnet, minst mulig folkesammenkomster.

 

 • Opphold deg minst mulig i stallen. Bruk minst mulig tid planlegg og tenk gjennom oppgavene dine og hva du skal gjøre med hesten på forhånd.

 

 • Kun 2 personer i salrommet om gangen, vent på tur og vis hensyn.

 

 • Bruk kun eget utstyr, både til rytter og hest. Husk god håndvask etter man er ferdig med gjøremål, mellom hver hest o.l.

 

 • Benytt hansker som vern mot berøringsflate, gjerne engangshansker som skiftes.

 

 • Hold deg til din egen stall (besøk ikke andre staller om det ikke foreligger et absolutt behov, hestevelferdsbehov er gyldig grunn).

 

 • Stallen er stengt under foring (se oppslag for tider).

 

 

Annen Informasjon:

 • Vi er ennå i en situasjon hvor det er vanskelig å ha full oversikt over de økonomiske implikasjoner denne situasjonen kan gi. Styret og ledelsen jobber kontinuerlig med å sikre forsvarlig drift.
 •  Vi vil så langt det lar seg gjøre legge til rette for at det blir mulig å ta igjen timene kostnadsfritt.

 

 • Alle som ikke føler seg friske, eller har en i familie som er forkjølet/influensa syk skal IKKE komme i stallen. Ta kontakt med Gro dersom det gjelder hester i rideskolen. Ellers må alle ryttere ta kontakt med hesteeier dersom de ikke kan komme i stallen

 

 • Styret og ledelsen følger opp lovpålagte retningslinjer for å bekjempe Korona virus. Vi håper og tror at alle våre oppstallører og ryttere holder seg oppdatert på retningslinjer fra myndigheter og forbund, og etterlever dette også i stallen vår.  Det er en krevende periode for nasjonen og hvert enkelt menneske nå. Dersom alle følger lojalt opp retningslinjer i hverdagen, kan vi sammen bekjempe smittespredning av Korona Virus.

 

 

Mvh

Styret i Bergen Rideklubb
Idrettsforbundet: - All idrettsaktivitet avlyses med umiddelbar virkning

Postet av Bergen Rideklubb den 12. Mar 2020

   På bakgrunn av helsemyndighetenes føringer i den vanskelige koronasituasjonen ber Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om at all idrett, treninger og konkurranser opphører med umiddelbar virkning.

                            

 

                                    

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) viser til den svært krevende og alvorlige situasjonen som spredningen av koronaviruset har skapt i Norge. Dette er en situasjon norsk idrett tar på største alvor og som nå får enorm innvirkning på all idrettsaktivitet i Norge. 

- Denne avgjørelsen får dessverre store konsekvenser for idrettsaktiviteten i våre 11.000 idrettslag over hele landet. Men vi er beredt til å ta føringene som kommer fra norske helsemyndigheter på største alvor og vi vil gjøre de tiltakene som er nødvendig for å hindre smittespredning i samfunnet, sier idrettspresident Berit Kjøll 
 
Ønsket tydelig svar fra myndighetene 
- Situasjonen er svært krevende og vi er glade for at nå har fått et tydelig svar fra norske helsemyndigheter og på bakgrunn av de føringene vi nå har fått avlyses all idrettslig aktivitet, treninger og konkurranser inntil videre, sier Kjøll.  
 
Generalsekretær Karen Kvalevåg i Norges idrettsforbund, sier at prosessen internt i idrettsorganisasjonen har vært veldig god i denne vanskelige tiden med god informasjonsflyt og nært samarbeid i hele denne krevende perioden.  
 
- Vi har jobbet iherdig med denne saken de siste ukene sammen med særforbund og idrettskretser – og alle ser alvoret i denne situasjonen. Vi er glade for at helsemyndighetene raskt har gitt oss et tydelig svar på hva vi  gjøre i dag.  Beslutningen er dramatisk for samfunnet og for norsk idrett, men liv og helse trumfer alle andre hensyn, sier Karen Kvalevåg.  
 
Konsekvenser 
Situasjonen som har oppstått får enorme konsekvenser, også for alle som er involvert i norsk idrett.  
- Norges idrettsforbund jobber med å etablere et enhetlig system for å rapportere inn konsekvensene dette får for idrettsorganisasjonen og våre frivillige, slik at vi samlet kan opprettholde den gode dialogen med Kulturdepartementet fremover. 
Trening Amund uke 11

Postet av Bergen Rideklubb den 9. Mar 2020

             uke 11.xlsx
Finale vintercup sprang 7-8 mars

Postet av Bergen Rideklubb den 25. Feb 2020

Start- og resultatlister:  https://online.equipe.com/en/competitions/35889 


Stevneinvitasjon: https://www.horsepro.no/index.php?r=show/event/event&eventId=21943                                                

Påmeldingsfrist: 4. mars kl. 18:00 - OBS Bed. i klasse 2 og 3 er endret til 280

Stevnestart: Kl. 10:00 begge dager.

Liste banemannskap: banemannskap finale vintercup (1).xlsx

Helsepersonell : 

Lørdag tidlig: Helene Løvaas
Lørdag sen: Anne- Magrete Bollmann
Søndag tidlig: Eline Sjøtun Meier
Søndag sen: Alexander Geelmuyden

Parkering: 

Lørdag: Tommy Vetaas

Søndag: Anders Salbu 

Stevneleder: 

 Lørdag Pia

Søndag: Ina
Trening Amund uke 9

Postet av Bergen Rideklubb den 24. Feb 2020

          uke 9.xlsx
Møte for oppstallører i nyestallen

Postet av Bergen Rideklubb den 23. Feb 2020

   

Styret kaller inn til oppstallørmøte for Nyestallen i kafeen på mandag 2. mars klokken 18.

Styreleder Ole Seim vil være tilstede og @Anne-Margrete Bollmann er kontaktperson i Nyestallen for de som ønsker å komme med innspill i forkant av møtet.

Vi ønsker at dette skal være et møte der dere som oppstallører kan gå gjennom ting som er viktige for trivsel og miljø i stallen og samtidig gjøre noen tiltak for å bedre kommunikasjonen mellom oppstallører og styret.

Foreslått saksliste er som følger.

1. Stallmiljø og trivsel.

Hva er bra?
Hva er mindre bra?
Hva kan vi gjøre for at alle trives i stallen?

2. Velge en tillitsperson som kan formidle informasjon mellom oppstallører i Nyestall og styret.

3. Opprette en dugnadskomite som kan organisere fellesdugnader.

Vi er en dugnadsbasert klubb og alle har et felles ansvar og plikt for å gjøre sin del av oppgavene.

Sette opp et forslag til hva som bør prioriteres på dugnadlisten i vår.

Velkommen til møte. 

Hvis noen har tid, lyst og anledning til å bake en kake så hadde det vært helt supert