Styret i Bergen Rideklubb 2021/2022

Nestleder

Ina Litland

Tel: 901 22 456 

Styremedlem

Svein-Eric Olsen Furubotten

Styremedlem

Pia Leganger Johnstad

Styremedlem

Rolf B. Tvedt

Varamedlem

Tommy Vetaas

Styremedlem

Tore Birkeland

Varamedlem

Malin Halhjem Skjoldal

Styremedlem

Charlotte Eriksen Natland

Ungdomsrepresentant

Varamedlem

Katrine Salbu

Vara ungdomsrepresentant